แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
เขียนเมื่อ  3 มี.ค. 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2564
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ด้วยโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง